Nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Với 7 Điều, 81 trang nội dung, 121 trang phụ lục và biểu mẫu kèm theo, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã giải quyết những vấn đề còn chồng chéo, lấp khoảng trống trong các văn bản luật trước đó.

Trong đó bãi bỏ, bổ sung nhiều điều, khoản trong 4 Nghị định cùng nhiều điểm mới v ề việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nghị định cũng bổ sung Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hotline 0943843666 Xem bản đồ